Idrettsrådet i Trondheim

Tilskudd/støtte

Tilskudd/støtte

Her er en oversikt over ulike tilskuddsordninger fra NIF, Trondheim kommune og fra andre instanser. 

Utgifter til politi på arrangement for barn og unge
Kulturdepartementet har tildelt NIF 2,5 millioner kroner som skal fordeles til klubber, kretser, særforbund som har hatt utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2017. Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF kan søke om tilskudd fra ordningen. Det søkes skriftlig til det aktuelle særforbundet. Kopi av betalte fakturaer skal sendes inn sammen med søknaden. Søknadsfrist 5.februar 2018

Extrastiftelsen
Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter. Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.Søknadsfrist for prosjekter med oppstart januar er 15. august året før. Søknadsfrist for prosjekter med oppstart juli er 15. februar samme år. Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette.


Skattefradrag for gaver
Informasjon til idrettslag, klubber og særforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver. Frist for registrering av gaver for 2017 er i 20. februar 2018. Ordningen gjelder for idrettslag/klubb og særforbund som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50. Privatperson eller organisasjon som gir gave til Idrettslag/klubb/ særforbund (mottaker) kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet

 

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg
Søknadsfristen satt rundt 1. mars hvert år og søknaden sendes inn via idrettsanlegg.no 


Vare- og tjenestemoms
Formålet med ordningen er å kompensere de merkostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. 


Spillemidler til utstyr
Norges idrettsforbund sender på høsten ut en e-post med detaljert informasjon om søknadsprosessen. Det søkes via Sportsadmin. Søknader kan utarbeides og sendes inn fra det tidspunkt klubben mottar e-posten med informasjon om ordningen. Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen.  For idrettsskolene er det de respektive idrettskretser som godkjenner hvilket utstyr som kan kjøpes inn. Utstyret skal være til bruk i idrettsskolen. Utstyret må være kjøpt inn fra 1. januar 2018, søknadsfris er høsten 2018. Følg med på NIFs hjemmesider for mer informasjon om søknadsfrist.
 

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) åpnet i 2016 opp for at idrettslag kan søke om midler for å redusere økonomiske barrierer for barn og unge som ønsker å delta i idrett. 
 

Oppstarts- og utviklingsstøtte til idrettsskoler
Oppstart- og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for barn, fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år, og ungdom fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år. Oppstartstøtten varierer fra 11.000-16.000 kroner. Utviklingsstøtte til idrettsskoler som har ligget nede er 8500 kroner.  Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis oppstartsstøtte til én idrettsskole for barn og én idrettsskole for ungdom pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag. 
 

Grasrotandelen
Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til et idrettslag eller en forening. Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping. Du kan velge hvilket lag eller forening som får 5 prosent av din spillerinnsats, det vil si dersom du spiller Lotto for 100 kroner, går 5 kroner til din grasrotmottaker. Dette uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanser.
 

Gode rabattordninger for idrettslag
Norges idrettsforbund har mange leverandøravtaler og rabattordninger som gjelder for særforbund og idrettslag som er medlemmer av Norges idrettsforbund. 
 

Gjensidigestiftelsen
Vi støtter prosjekter som bidrar til at flere er fysisk aktive. Eksempler er bygging og tilrettelegging av anlegg og områder for ulik fysisk aktivitet som idrett og friluftsliv samt aktivitetsutstyr. Målet er at disse tiltakene skal inkludere flest mulig, og da spesielt de som mangler et tilbud. Vi prioriterer prosjekter som foregår i nærmiljøet, som inkluderer nye grupper, er åpne og tilgjengelige og som inspirerer til nytenkning og samarbeid.
 

IF Trygghetsfond
Har for eksempel idrettslaget behov for hjertestarter eller nytt førstehjelpsutstyr? Trenger klubbhuset brannsikringsutstyr, eller barna i barnehagen refleksvester? Dette og lignende saker kan du søke støtte til gjennom vårt Trygghetsfond.
 

Legathåndboken
Søk i Legathåndbokens over 2000 stipender! I papirversjonen av legathåndboken får du i tillegg til informasjon om stipendene, og informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon.
 

Trondheim kommune
Her finner du ulike støtteordninger. 
AktivitetstilskuddAktivitetstilskudd gis til idrettslag som har medlemmer under 19 år. Alle klubber som har oppdatert sin informasjon i idrettsregistreringen får automatisk utbetalt aktivitetstilskudd. 
Arrangementstilskudd- Tilskudd til arrangement er et økonomisk bidrag til gjennomføringen av mindre arrangement i Trondheim.
Tilskudd til drift og anlegg- Her kan klubbene søke om 1) tilskudd til drift, 2) tilskudd til anlegg og 3) tilskudd til leie uten driftsansvar i private anlegg.
Idrettsstipend- Formålet med idrettsstipendet er å stimulere unge utøvere til å utvikle seg i sin idrett for derved å heve det idrettslige nivået i kommunen. Idrettsstipend kan brukes til trenerhjelp, deltagelse på trening/treningssamlinger/ konkurranser samt utstyr til trening og konkurranser.
Kommunalt tilskudd til utstyr i private anlegg- Man kan søke om tilskudd til idrettsutstyr i private idrettsanlegg fra Trondheim kommune. 
Kulturfondet- Kulturfondets formål er å bidra til utvikling og nyskapning innen kulturområdet i Trondheim.
Spillemidler- Du kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg.
Tilskudd til frivillige lag for tiltak i friområder- Registrerte lag og foreninger kan søke om engangsstøtte fra 10 000 til 50 000 kroner for vedlikeholdsarbeid, investering eller drift i friområde.
LokalfondsmidlerDet deles hvert år ut lokalfondsmidler på Saupstad- Kolstad, Huseby, Flatåsen og Romolsia. Midlene brukes til prosjekter og aktiviteter som fremmer det positive ved nærmiljøet, og som oppfordrer til økt aktivitet innen frivillig arbeid. Maks søkebeløp er 30 000 kr. Aktiviteten må ha en kontaktperson over 18 år som ansvarlig. Søknadsfristen for 2017 er 13. Mars.  
 

Statoil
Statoil ønsker å bidra til at barn og unge får anledning til å utvikle sine talenter, enten det er innen matematikk, på idrettsbanen eller på scenen. Til glede for dem selv og alle oss andre. Prosjekter rettet mot barn og/eller unge må være en del av sponsoratet. Det kan søkes om innenfor disse tre områder: Realfag, sport og kultur 
 

IMDI- Tilskudd til frivillige organisasjoner
Her kan du søke tilskudd til
Mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn 
Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn
Tilskudd til informasjons- og veiledningstiltak
Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner
 

Stiftelsen Sophies Minde
Stiftelsen har gjennom flere år hatt en ordning som gir mulighet for bevegelseshemmede og frivillige organisasjoner, foreninger ol som gjennomfører tiltak for denne gruppen, å søke om økonomisk støtte til tiltak/deltagelse innen "fritidsområdet", dvs. innen kunst og kultur, fysiske aktiviteter, opplevelser, sosiale møteplasser og lignende.


----------------------------------------------

Se også oversikt hos Trondheim kommune om diverse tilskuddsordninger hos eksterne aktører.
 

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift