Idrettsrådet i Trondheim

Tilskudd/støtte

Tilskudd/støtte

Her er en oversikt over ulike tilskuddsordninger fra NIF, Trondheim kommune og fra andre instanser.


Stiftelsen Dam- 15. februar og 15.august
Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam til helserelaterte prosjekter. Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet. Søknadsfrist for prosjekter med oppstart i juli er 15. februar. Søknadsfrist for prosjekter med oppstart i januar er 15. august. Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette.


Skattefradrag for gaver- 20 februar
Ordningen gjelder for idrettslag/klubb, og andre organisasjonsledd, tilsluttet Norges idrettsforbund og som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50. Privatperson eller organisasjon som gir gave til idrettslag etc kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet.

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg
Frem til 1. mars kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Regjeringen har i sitt budsjettforslag foreslått at det bevilges xx millioner kroner til dette formålet i 2019. Søknadsfristen er 1. mars og søknaden sendes inn via idrettsanlegg.no.

Vare- og tjenestemoms- 15.august
Formålet med ordningen er å kompensere de merkostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2020. Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon. Tallet kan også innrapporteres via Samordnet rapportering som er tilgjengelig fra 1. april 2020.


Spillemidler til utstyr
Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2019, dvs med fakturadato i 2019. NIF kommer til åpne opp for søknader rundt månedsskiftet januar/februar og søknadsfristen blir onsdag 4. mars.
Det vil som tidligere år bli sendt en e-post direkte til alle idrettslag og særgrupper i fleridrettslagene med nødvendig informasjon om hvordan en søker. Denne e-posten vil etter planen bli sendt ut i løpet av uke 5.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge- desember
Idrettslag kan søke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om midler for å redusere økonomiske barrierer for barn og unge som ønsker å delta i idrett. Muligheten for å søke avhenger av om kommunen har denne ordningen lokalt. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Endelig søknadsfrist blir lagt ut høsten 2020.

Oppstart- og utviklingsstøtte til Allidrett for barn og ungdom. - hele året
Søknadsfrist hele året. Allidrett for barn defineres som allsidig idrettsaktivitet med minst 3 ulike idretter/aktiviteter fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år. Allidrett for ungdom er allsidige idrettsaktiviteter med minst 2 ulike idretter/aktiviteter fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år. Alle idrettslag tilsluttet NIF som enten har planer om å opprette Allidrett eller har allidrettstilbud allerede kan søke om disse midlene. Oppstartstøtten er enten 11.000 eller 16.000 kroner ut fra antall barn og ungdom i gruppen. Utviklingsstøtten er på 8500 kroner.

Grasrotandelen- hele året
Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7 prosent av spillinnsatsen direkte til et idrettslag eller en forening. Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping. Du kan velge hvilket lag eller forening som får 7 prosent av din spillerinnsats, det vil si dersom du spiller Lotto for 100 kroner, går 7 kroner til din grasrotmottaker. Dette uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanser.

Idrettsdugnad
Idrettsdugnad SA er stiftet av Norges idrettsforbund og gir flere idrettslag større fortjeneste ved salg av dugnadsartikler ved at man fjerner mellomliggende ledd i salg av artikler. Idrettsdugnad SA et samvirkeforetak som eies kostnadsfritt av de idrettslag som benytter seg av Idrettsdugnads sine tjenester. Idrettsdugnad kan levere produktene ut til alle idrettslag og klubber i Norge. Eventuelt overskudd vil betales tilbake til idrettslagene som deleiere og kunder av samvirket, på grunnlag av deres andel av omsetning med foretaket.

Gode rabattordninger for idrettslag
Norges idrettsforbund har mange leverandøravtaler og rabattordninger som gjelder for særforbund og idrettslag som er medlemmer av Norges idrettsforbund.

Gjensidigestiftelsen
Vi støtter prosjekter som bidrar til at flere er fysisk aktive. Eksempler er bygging og tilrettelegging av anlegg og områder for ulik fysisk aktivitet som idrett og friluftsliv samt aktivitetsutstyr. Målet er at disse tiltakene skal inkludere flest mulig, og da spesielt de som mangler et tilbud. Vi prioriterer prosjekter som foregår i nærmiljøet, som inkluderer nye grupper, er åpne og tilgjengelige og som inspirerer til nytenkning og samarbeid.

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse
For perioden 2021-2023 vil stiftelsen gi støtte til tiltak som bidrar til tilhørighet gjennom deltakelse i friluftsliv, idrett og kultur.
Gode møteplasser i lokalmiljøet er arenaer for frivillighet og engasjement, og viktig for livskvalitet og inkludering.

IF Trygghetsfond
Har for eksempel idrettslaget behov for hjertestarter eller nytt førstehjelpsutstyr? Trenger klubbhuset brannsikringsutstyr, eller barna i barnehagen refleksvester? Dette og lignende saker kan du søke støtte til gjennom vårt Trygghetsfond.

Legathåndboken
Søk i Legathåndbokens over 2000 stipender! I papirversjonen av legathåndboken får du i tillegg til informasjon om stipendene, og informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon.

Trondheim kommune
Her finner du ulike støtteordninger.
Aktivitetstilskudd- Aktivitetstilskudd gis til idrettslag som har medlemmer under 19 år. Alle klubber som har oppdatert sin informasjon i idrettsregistreringen får automatisk utbetalt aktivitetstilskudd.
Arrangementstilskudd- Tilskudd til arrangement er et økonomisk bidrag til gjennomføringen av mindre arrangement i Trondheim.
Tilskudd til drift og anlegg- Her kan klubbene søke om 1) tilskudd til drift, 2) tilskudd til anlegg og 3) tilskudd til leie uten driftsansvar i private anlegg.
Idrettsstipend- Formålet med idrettsstipendet er å stimulere unge utøvere til å utvikle seg i sin idrett for derved å heve det idrettslige nivået i kommunen. Idrettsstipend kan brukes til trenerhjelp, deltagelse på trening/treningssamlinger/ konkurranser samt utstyr til trening og konkurranser.
Kommunalt tilskudd til utstyr i private anlegg- Man kan søke om tilskudd til idrettsutstyr i private idrettsanlegg fra Trondheim kommune.
Kulturfondet- Kulturfondets formål er å bidra til utvikling og nyskapning innen kulturområdet i Trondheim.
Tilskudd til frivillige lag for tiltak i friområder- Registrerte lag og foreninger kan søke om engangsstøtte fra 10 000 til 50 000 kroner for vedlikeholdsarbeid, investering eller drift i friområde.
Tilskudd til utlånssentraler for utstyr til idrett og friluftsliv- Tilskudd til utlån og investering av utstyr til idrett og friluftsliv for å sikre forutsigbarhet når det gjelder driften av disse.

Lokalfondsmidler- Det deles hvert år ut lokalfondsmidler på Saupstad- Kolstad, Huseby, Flatåsen og Romolslia. Midlene brukes til prosjekter og aktiviteter som fremmer det positive ved nærmiljøet, og som oppfordrer til økt aktivitet innen frivillig arbeid. Maks søkebeløp er 30 000 kr. Aktiviteten må ha en kontaktperson over 18 år som ansvarlig.

IMDI- Tilskudd til frivillige organisasjoner
Her kan du søke tilskudd til
Mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn
Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn
Tilskudd til informasjons- og veiledningstiltak
Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner

Stiftelsen Sophies Minde
Stiftelsen har gjennom flere år hatt en ordning som gir mulighet for bevegelseshemmede og frivillige organisasjoner, foreninger ol som gjennomfører tiltak for denne gruppen, å søke om økonomisk støtte til tiltak/deltagelse innen "fritidsområdet", dvs. innen kunst og kultur, fysiske aktiviteter, opplevelser, sosiale møteplasser og lignende.


----------------------------------------------

Se også oversikt hos Trondheim kommune om diverse tilskuddsordninger hos eksterne aktører.

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift