Idrettsrådet i Trondheim

Idrettshaller

Idrettshaller

Fast treningstid i fleridrettshaller

Hvem kan få tildelt fast treningstid?

 • Fast treningstid i idrettshallene i Trondheim fordeles kun til idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund Idrettsrådet i Trondheim og som har hovedsesong/primæraktiviteten i disse anleggene.

Prioriterte aktiviteter

 • Aktiviteter som har hovedsesong/primæraktiviteten innendørs i idrettshall.
 • Barn og unge under 20 år og idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse (paraidrett) skal gis prioritet i tildeling av gunstig tid til trening og konkurranser i anleggene.

Søknadsprosedyrer / søknadsfrist

 • Særkretser repr i hallfordelingsgruppa (HF-grp) innhenter behov for sine idrettslag/ sin aktivitet i Trondheim og bringer dette inn til HF-grp sitt arbeid.
 • Idrettslag uten særkrets (er ikke representert i HF-grp) søker direkte til Trondheim kommune
  - Søknadsfrist er 1.april både for påfølgende sommerperiode (1.mai - 31.aug) og idrettsperiode (1.sept - 30.april)
  - Fyll ut ett skjema for sommerperiode (1.mai - 31.aug) og ett skjema for idrettsperiode (1.sept - 30-april)
  Søknad om fast rammetid
  Søknad om arrangement

Kriterier og prosedyrer for fordeling

 • Fordelingen baserer seg på registrert aktivitet i den enkelte særkrets via den årlige idrettsregistreringen. (siste tilgjengelige godkjente tall fra NIF)
 • Arbeidet med fordeling av treningstid og arrangementer i idrettshallene foregår i en egen hallfordelingsgruppe(HF-gruppe). Kontaktinfo HF-gruppa
 • HF-gruppa består av idrettsrådet, kommunen, Trondheim Spektrum(etter behov) og de særkretsene som har stort behov / behov for halltid i de store idrettshallene i Trondheim. Idrettsrådet leder arbeidet i gruppa.
 • HF-gruppa starter opp arbeidet utpå vinteren, utarbeider forslag til fordeling av rammetid og arrangementer. Arbeidet ender opp i et hallfordelingsmøte i slutten av mai der endelig rammetid til særkretsene og arrangementliste i hallene besluttes.
 • Særkretsene detaljfordeler deretter sin rammetid ut til sine klubber.
 • Dersom særkretser ikke klarer å benytte all fast tildelt rammetid, skal ledig tid umiddelbart returneres til idrettsrådet for omfordeling. (gjelder ikke enkelt-timer som løpende skal frigis til strøtimer via HANO).
 • Se detaljerte kriterier og retningslinjer for fordeling som vedtas i oppstart av HF-arbeidet hvert år:
  Prosedyrer og rammer for arbeidet i HF-grp
  Generelle kriterier og retningslinjer for tildeling av kommunal rammetid og arrangementer
  Kriterier og retningslinjer. Vedlegg hallfordeling

Vedtatt fordeling - og oppdatering gjennom sesongen

 • Merk:Det vil hele tiden, også etter "vedtatt fordeling" av anlegg, være behov for justering av arrangementliste og kanskje rammetider. Det vil imidlertid ikke bli foretatt endringer uten at dette er drøftet/avklart med de kretsene som blir berørt. De listene som er lagt på våre sider viser resultatet av fordelingsmøtene. Nye vedtak i HF-grp om endring av rammetid i løpet av sesongen vil bli oppdatert her, mens mindre justeringer rammetid og endringer i arrangementlista vil IKKE bli oppdatert ut gjennom sesongen.
 • Kommunen oppdaterer alle endringer i rammefordeling og arrangementlister løpende gjennom sesongen i sitt bookingsystem (HANO).

Ledig tid i fleridrettshaller

 • Har din klubb eller ditt lag behov for tid til trening i kommunale idrettsanlegg? Kan dere ta til takke med å trene på ulike steder og til ulike tidspunkt fra gang til gang? Da bør du sjekke ut bookingsystemet Trondheim kommune benytter for utleieleie av idrettshaller.
  Booking av strøtimer i idrettshaller

Søknad gymnsatikksaler og andre kommunale lokaler

Anbefalte treningstider barn og unge

Idrettsrådets årsmøte 14.mars 2016 vedtok følgende anbefalte treningstider for barn(6-12 år) og ungdom(13-19 år)

Barn (6-12 år) man-fre kl 16:00-20:00
Ungdom (13-19 år) man-fre kl 16:00-21:00
Barn helg før 17:00
Ungdom helg før 19:00

Det vil i noen tilfeller være nødvendig å fravike anbefalingene, men anbefalte treningstider skal som hovedregel etterleves
Alle idrettslag bes om å innarbeide anbefalingene i klubbenes retningslinjer.

Se hele saken og vedtaket her: Anbefalte treningstider barn og unge

Tilsyn i kommunale haller
Her finner dere kontaktinfo til de idrettslagene som har avtale med Trondheim kommune med ansvar for tilsyn og vakthold i de kommunale hallene:
Kontaktinfo tilsynslag i kommunale haller pr 16 aug 2022


Idrettsperioden 2022-2023 (1. sept 22 - 30. april 23)Gjeldende fordeling
Sakliste HF-møtet 22. juni
Referat HF-møtet 22. juni
Vedtatte kriterier fordeling og prosedyrer for arbeidet (se eget pkt lengre opp på denne side)
Gymsalfordeling 2022-2023 - føringer fra HF-grp til TK , 280322
TK skriv ramme og vedlikehold mm (før tildelt ramme i vgs-haller)
Vedtak fylkeskommunen - gratis anleggsleie, 16. juni 2022
Total disponibel ramme hall 2022-2023, pr 220622, justert 240622 ved fordeling av Tiller Arena (Tiller vgs)
Vedtatt rammetildeling kretser hall 2022-2023, 220622
Vedtatt detaljfordeling haller 2022-2023, 220622, justert 240622 Tiller Arena (Tiller vgs) og 280922 Ranheim friidrettshall
Vedtatt arrangementliste haller 2022-2023, pr 290622 Merk: Denne legges i HANO og oppdateres ikke videre. HANO er gjeldende og oppdateres løpende.
Aktivitetstall store kretser 31122021, pr 020622
Aktivitetstall særkretser Trondheim 31122021, pr 020622

Sommerfordeling 2022 (1.mai - 31. aug 2022)
Referat fra HF-grp møte 040422, vedtak sommerfordeling
Tilgjengelig ramme sommer 2022 fordelt på idrettshaller, endelig 070422
Detaljfordeling haller sommer 2022, endelig 040422, korr Huseby, Leangen og Åsveien 030622
Arrangementliste sommer 2022, pr 070422. Merk: Denne legges i HANO og oppdateres ikke videre. HANO er gjeldende og oppdateres løpende.

Idrettsperioden 2021 - 2022
Kommunal ramme til fordeling Ranheim aktivitetshall
Større kretser "krav" økt ramme ifm økt ramme til fordeling

Referat fordeling Ranheim aktivitetshall fom 28. feb 2022, inkl justering ramme Vikåsen og Ranheim friidrettshall blå/indre
Vedtatt detaljfordeling Ranheim aktivitetshall fom 28. feb, inkl justert ramme Vikåsen og Ranheim friidrettshall blå/indre
Arrangementer lagt til Ranheim aktivitetshall (kommer)
Sakliste HF-møtet 8. juni
Referat HF-møtet 8. juni
Deltakerliste HF-møtet 8. juni
Vedtatte kriterier fordeling og prosedyrer for arbeidet (se eget pkt lengre opp på denne side)
Føringer fra HF-grp gymsalfordeling 2021-2022
TK skriv rammer og vedlikehold mm, pr 250521
Total disponibel ramme hall 2021-22, pr 080620
Vedtak rammetildeling kretser 2021-22
Vedtak detaljfordeling haller 2021-22 (Se justert ramme i Vikåsen og Ranheim friidrettshall blå/indre fom 28. feb 2022)
Arrangementliste haller 2021-2022, 170621. Merk: Arr.lista oppdateres ikke for endringer her, HANO oppdateres løpende og er gjeldende til enhver tid.
Aktivitetstall store kretser 311220, pr 050521 (Brukt fordeling "store" kretser)
Aktivitetstall Trondheim 311220, pr 050521

Sommerfordeling 2021
Sommerfordeling 2021 - besluttet ramme 20. april, just Huseby 2904, just Åsheim 0305
Sommerfordeling 2021 - besluttet detaljfordeling 20. april, just Huseby 290421
Arrangementliste sommer 2021, pr 4. mai

.........................................................................................................

Tidligere års fordelinger:

Idrettsperioden 2020-2021
Referat møte HF-grp, NTNUI og SIT 11. feb - bruk av Dragvoll idrettsbygg til vaksinasjon
Vedtatt midlertidig tildeling rammetid NTNUI i TS 15. mars - 30.april 2021
Referat møte HF-grp 070121 vedr nedstenging haller jan 2021
Vedtatt midlertidig redusert og endret rammetid TS vinter 21, 120121
Møteplan HF 2020-2021
Referat HF-møtet 2.juni
Deltakerliste HF-møtet 2.juni
Vedtatte kriterier fordeling og prosedyrer for arbeidet (se eget pkt lengre opp på denne side)
Disponibel ramme hall 2020-2021
Vedtak rammetildeling kretser 20-21
Vedtak detaljfordeling haller 20-21 Just futsal TS A og Tanem håndball/ innebandy. Pr 230620
Arrangementsliste hall 2020-2021, just futsal, pr 200620 (Merk: Oppdateres ikke for endringer her, HANO oppdateres løpende og er
til enhver tid gjeldende.)
Fordeling kommunale gymnastikksaler og skolebasseng 2020-2021. Føringer fra idretten
Akt.tall store kretser 311219
Akt.tall Klæbu 311219
Akt.tall Trondheim 311220

Sommerfordeling 2020
Ramme sommer 2020
Sommerfordeling detalj hall 2020, vedtatt HF-grp 280520, just Ranheim 110620
Retningslinjer bruk av kommunale idrettshaller sommer 2020


Idrettsperioden 2019-2020 (1.sept 2019 - 30.april 2020)
Møte 2. sept ekstra tildeling grunnet utsatt åpning Leangen bydelshall
Merk:
Videreført ut hele sesongen grunnet utsatt åpning av Leangen Bydelshall)

HF-møtet 20.juni

Referat fra HF-møtet 20.juni
Deltakerliste HF-møtet 20.juni
Vedtatte kriterier fordeling og prosedyrer for arbeidet (se eget pkt lengre opp på denne side)
Arrangementsliste hall 2019-20, pr 270619 Merk: Oppdateres ikke for endringer her, HANO oppdateres løpende og er gjeldende til enhver tid.
Sommerfordeling 2019 (010519 - 010919)
Ramme hall sommer 2019
Detaljfordeling hall sommer 2019
Arrangementliste sommer 2019Idrettsperioden 2018-2019 (27.aug 2018 - 30.april 2019)
Innkalling og sakliste HF-møtet 30.mai
Referat fra HF-møtet 300518
Deltakerliste HF-møtet 300518

Vedtatte kriterier fordeling og prosedyrer for arbeidet (se eget pkt lengre opp på denne side)
Disponibel ramme hall sesongen 2018-19
Vedtatt rammetildeling kretser 2018-19
Vedtatt detaljfordeling haller 2018-19,
inkl justeringer pr 20.nov
Arrangementsliste hall 2018-19, pr 110618 Merk: Oppdateres ikke for endringer her, HANO oppdateres løpende og er gjeldende til enhver tid.
Aktivitetstall brukt runde 1, pr 31.12.2016
Aktivitetstall brukt runde 2 og 3. pr 31.12.2017

Sommerfordeling 2018 (010518 - 270818)
Ramme hall sommer 2018 (korr 040518)
Detaljfordeling hall sommer 2018 (korr 050518)
Arrangementliste sommer 2018 (pr 190418)

Idrettsperioden 2017-2018 (25.aug 2017 - 30.april 2018)
Referat HF-møtet 310517
Deltakerliste HF-møtet 310517
Disponibel ramme hall sesongen 2017-18
Rammetildeling kretser 2017-18
Detaljfordeling hall 2017-18,
just Vikåsen 080218
Arrangementsliste hall 2017-18 pr 310517 (Merk: Oppdateres ikke for endringer her, HANO oppdateres løpende og er gjeldende til enhver tid)
Vedlikeholdsplan kommunale halle 2017-18

Sommerfordeling 2017: (1.mai - 24.aug 2017, Granhallen til 31.aug)

Idrettsperioden 2016 / 2017 (tom uke 17)
Videreføring fordeling Hall C og Strinda vgs gymsal UT APRIL, pr 01.03.17
Stengt Åsveihall - korrigert detaljfordeling 22.sept.16
Referat HF-møtet 31.mai 2016
Deltakerliste
Disponibel ramme sesongen 2016/17
Rammetildeling kretser 2016/17
Detaljfordeling hall kretser 2016/17 Korrigert detaljfordeling hall Charlottenlund vgs 17.juni
Arrangementliste 2016/17

Sommerfordeling 2016:
Ramme sommerfordeling hall 2016
Vedtatt detaljfordeling hall sommer 2016 Presisering detaljfordeling sommer 2016 Åsveihallen, 17juni

Idrettsperioden 2015/2016
Referat HF-møte sesongen 2015/16
Deltakerliste HF-møte 2015/16
Vedtatte prinsipper og kriterier hallfordeling 2015/16
Vedtak disponibel rammetid haller 2015/16
Vedtak fordeling rammetid kretser 2015/16
Vedtak detaljfordeling haller 2015/16
Vedtatt arrangementliste haller 2015/16
Stengt Leangen plasthall 1.nov 2015. Vedtak omfordeling ramme og kjøp av halltid 27.okt
Stengt Leangen plasthall 1.nov 15. Kjøp av ekstra treningstid uke 45-51, 1-7 og 9-11

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift