Idrettsrådet i Trondheim

Fleridrettshaller

Fleridrettshaller

 

Fast treningstid i fleridrettshaller

Hvem kan få tildelt fast treningstid?

 • Fast treningstid i idrettshallene i Trondheim fordeles kun til idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund Idrettsrådet i Trondheim og som har hovedsesong/primæraktiviteten i disse anleggene.

Prioriterte aktiviteter

 • Aktiviteter som har hovedsesong/primæraktiviteten innendørs i idrettshall.
 • Barn og unge under 20 år og idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse (paraidrett) skal gis prioritet i tildeling av gunstig tid til trening og konkurranser i anleggene.

Søknadsprosedyrer

 • Særkretser repr i hallfordelingsgruppa (HF-grp) innhenter behov for sine idrettslag/ sin aktivitet i Trondheim og bringer dette inn til HF-grp sitt arbeid.
 • Idrettslag uten særkrets og som ikke er representert i HF-grp søker direkte til Trondheim kommune (se skjema under).

Søknadsfrist

 • 1.april både for påfølgende sommerperiode(1.mai - 31.aug) og idrettsperiode(1.sept - 30.april)
 • Lenker søknadsskjema og prosedyre. (Benyttes kun av av idrettslag / org som ikke er repr med særkrets i HF-gruppa)
  Benytt ett skjema for sommerperiode (1.mai - 31.aug) og ett skjema for idrettsperiode (1.sept - 30-april)
  Søknad om fast rammetid
  Søknad om  arrangement

Kriterier, prinsippere og prosedyrer for fordeling

 • Fordelingen baserer seg på registrert aktivitet i den enkelte særkrets via den årlige idrettsregistreringen. (siste tilgjengelige godkjente tall fra NIF)
 • Arbeidet med fordeling av treningstid og arrangementer i idrettshallene foregår i en egen hallfordelingsgruppe(HF-gruppe).
  Kontaktinfo om HF-gruppa 
 • HF-gruppa består av idrettsrådet, kommunen, Trondheim Spektrum(etter behov) og de særkretsene som har stort behov / behov for halltid i de store idrettshallene i Trondheim. Idrettsrådet leder arbeidet i gruppa.
 • HF-gruppa starter opp arbeidet utpå vinteren, utarbeider forslag til fordeling av rammetid og arrangementer. Arbeidet ender opp i et hallfordelingsmøte i slutten av mai der endelig rammetid til særkretsene og arrangementliste i hallene besluttes.
 • Særkretsene detaljfordeler deretter sin rammetid ut til sine klubber.
 • Dersom særkretser ikke klarer å benytte all fast tildelt rammetid, skal ledig tid umiddelbart returneres til idrettsrådet for omfordeling. (gjelder ikke enkelt-timer som løpende skal frigis til strøtimer via HANO).
 • Se detaljerte kriterier og retningslinjer for fordeling som vedtas i oppstart av HF-arbeidet hvert år
  Vedtatt sist gang av HF-grp 040319
  Prosedyrer og rammer for arbeidet i HF-grp
  Generelle kriterier og retningslinjer for tildeling av kommunal rammetid og arrangementer

  Kriterier og retningslinjer. Vedlegg hallfordeling

Vedtatt fordeling - og oppdatering gjennom sesongen 

 • Merk:Det vil hele tiden, også etter "vedtatt fordeling" av anlegg, være behov for justering av arrangementliste og kanskje rammetider. Det vil imidlertid ikke bli foretatt endringer uten at dette er drøftet/avklart med de kretsene som blir berørt. De listene som er lagt på våre sider viser resultatet av fordelingsmøtene. Nye vedtak i HF-grp om endring av rammetid i løpet av sesongen vil bli oppdatert her, mens mindre justeringer rammetid og endringer i arrangementlista vil IKKE bli oppdatert ut gjennom sesongen. 
 • Kommunen oppdaterer alle endringer i rammefordeling og arrangementlister løpende gjennom sesongen i sitt bookingsystem (HANO). 

Ledig tid i fleridrettshaller

 • Har din klubb eller ditt lag behov for tid til trening i kommunale idrettsanlegg? Kan dere ta til takke med å trene på ulike steder og til ulike tidspunkt fra gang til gang? Da bør du sjekke ut bookingsystemet Trondheim kommune benytter for utleieleie av idrettshaller. 
  Booking av strøtimer i idrettshaller

Søknad gymnsatikksaler og andre kommunale lokaler 

 • Se utlån av kommunale lokaler vedr leie av andre kommunale lokaler, gymnastikksaler, skolebasseng - prosedyrer for søknad og bruk. 
   

Anbefalte treningstider barn og unge

Idrettsrådets årsmøte 14.mars 2016 vedtok følgende anbefalte treningstider for barn(6-12 år) og ungdom(13-19 år)

Barn (6-12 år)                  man-fre               kl 16:00-20:00 
Ungdom (13-19 år)          man-fre               kl 16:00-21:00
Barn                                 helg                    før 17:00
Ungdom                           helg                    før 19:00

Det vil i noen tilfeller være nødvendig å fravike anbefalingene, men anbefalte treningstider skal som hovedregel etterleves
Alle idrettslag bes om å innarbeide anbefalingene i klubbenes retningslinjer.

Se hele saken og vedtaket her: Anbefalte treningstider barn og unge

Tilsyn i kommunale haller

Her finner dere kontaktinfo til de idrettslagene som har avtale med Trondheim kommune med ansvar for tilsyn og vakthold i de kommunale hallene:
Kontaktinfo tilsynslag i kommunale haller pr 041218

 

Gjeldende fordeling
Sommerperioden 2019 (1.mai 2019 - 1.sept 2019)
Ramme hall sommer 2019
Detaljfordeling hall sommer 2019
Arrangementliste sommer 2019pr 080419. NB! Denne blir ikke videre oppdatert her. HANO oppdateres løpende og er gjeldende til enhver tid.


Idrettsperioden 2019-2020  (1.sept > 30.april) NB! noen mindre avvik fra perioden i enkelte haller - se detaljfordeling.
Sakliste HF-møtet 20.juni
Referat HF-møtet 20.juni
Detakerliste HF-møtet 20.juni
Disponibel ramme hall sesongen 2019-2020 , pr 210619

Vedtatte kriterier fordeling og prosedyrer for arbeidet (se eget pkt lengre opp på denne side)
Vedtak rammetildeling hall kretser 2019-2020
Vedtak detaljfordeling haller 2019-2020
, korr Sjetne 270619
Vedtak arrangementliste 2019-2020pr 270619
Merk: Arrangementlista oppdateres ikke for endringer her. HANO oppdateres løpende og er gjeldende til enhver tid.
Aktivitetstall alle idretter pr 31.12.2018, utskrift NIF 030619
Aktivitetstall brukt runde 2 og 3. pr 31.12.2018, utskrift NIF 030619

Idrettsperioden 2018-2019 (27.aug 2018 - 30.april 2019)
Innkalling og sakliste HF-møtet 30.mai
Referat fra HF-møtet 300518
Deltakerliste HF-møtet 300518

Vedtatte kriterier fordeling og prosedyrer for arbeidet (se eget pkt lengre opp på denne side)
Disponibel ramme hall sesongen 2018-19
Vedtatt rammetildeling kretser 2018-19
Vedtatt detaljfordeling haller 2018-19,
inkl justeringer pr 20.nov
Arrangementsliste hall 2018-19, pr 110618 Merk: Oppdateres ikke for endringer her, HANO oppdateres løpende og er gjeldende til enhver tid.
Aktivitetstall brukt runde 1, pr 31.12.2016
Aktivitetstall brukt runde 2 og 3. pr 31.12.2017

Sommerfordeling 201 (010518 - 270818)
Ramme hall sommer 2018 (korr 040518)
Detaljfordeling hall sommer 2018 (korr 050518)
Arrangementliste sommer 2018 (pr 190418)

Idrettsperioden 2017-2018 (25.aug 2017 - 30.april 2018)
Referat HF-møtet 310517
Deltakerliste HF-møtet 310517
Disponibel ramme hall sesongen 2017-18
Rammetildeling kretser 2017-18
Detaljfordeling hall 2017-18,
just Vikåsen 080218
Arrangementsliste hall 2017-18 pr 310517 (Merk: Oppdateres ikke for endringer her, HANO oppdateres løpende og er gjeldende til enhver tid)
Vedlikeholdsplan kommunale halle  2017-18

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tidligere års fordelinger:

Sommerfordeling 2017:   (1.mai - 24.aug 2017, Granhallen til 31.aug)

Idrettsperioden 2016 / 2017 (tom uke 17)
Videreføring fordeling Hall C og Strinda vgs gymsal UT APRIL, pr 01.03.17
Stengt Åsveihall - korrigert detaljfordeling 22.sept.16
Referat HF-møtet 31.mai 2016
Deltakerliste
Disponibel ramme sesongen 2016/17
Rammetildeling kretser 2016/17
Detaljfordeling hall kretser 2016/17 Korrigert detaljfordeling hall Charlottenlund vgs 17.juni
Arrangementliste 2016/17

Sommerfordeling 2016:
Ramme sommerfordeling hall 2016
Vedtatt detaljfordeling hall sommer 2016 
Presisering detaljfordeling sommer 2016 Åsveihallen, 17juni

Idrettsperioden 2015/2016
Referat HF-møte sesongen 2015/16
Deltakerliste HF-møte 2015/16
Vedtatte prinsipper og kriterier hallfordeling 2015/16
Vedtak disponibel rammetid haller 2015/16
Vedtak fordeling rammetid kretser 2015/16
Vedtak detaljfordeling haller 2015/16
Vedtatt arrangementliste haller 2015/16
Stengt Leangen plasthall 1.nov 2015. Vedtak omfordeling ramme og kjøp av halltid 27.okt
Stengt Leangen plasthall 1.nov 15. Kjøp av ekstra treningstid uke 45-51, 1-7 og 9-11

 

 

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift