Idrettsrådet i Trondheim

Utendørs baneanlegg

Utendørs baneanlegg

Fordeling av rammetid på baner (utendørsanlegg og Flatås fotballhall)

Hvem kan søke?

 • Rammetid på baner(utendørsanlegg) i Trondheim fordeles kun til idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund Idrettsrådet i Trondheim og som har hovedsesong/primæraktiviteten i disse anleggene.
 • Merk: Særkretsene søker på vegne av sine idrettslag/ sin aktivitet i Trondheim. Særkretsene innhenter behov fra sine lag. Lag uten særkrets kan søke direkte til idrettsrådet(rammetid) / Trondheim bydrift(arrangementer)

Prioriterte aktiviteter:

 • Aktiviteter som har hovedsesong/primæraktiviteten på baner.
 • Barn og unge under 20 år og idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse (paraidrett) skal gis prioritet i tildeling av gunstig tid til trening og konkurranser i anleggene.

Søknadsfrist:

 • ca 10. januar for gjeldende for sommersesongen (1. april - 31. okt)
 • ca 15. september for vintersesong (1.november - 31. mars)

Info om prosedyrer for fordeling:

 • Kommunen beslutter tilgjengelig rammetid i anleggene.
 • Idrettsrådet utlyser og sender ut info til aktuelle særkretser med kopi til alle IL ca 15.des (sommersesong) og ca 1. sept (vintersesong)
 • Fordelingen baserer seg på registrert aktivitet i den enkelte særkrets via den årlige idrettsregistreringen. (siste tilgjengelige godkjente tall fra NIF)
 • På bakgrunn av innmeldte behov og tilgjengelig ramme utarbeider idrettsrådet forslag til kriterier for fordeling, samt forslag til fordeling av rammetid til kretser og arrangementer.
 • Fordeling rammetid og arrangementliste behandles og besluttes i et eget fordelingsmøte rundt 15.jan(sommer) og 20. sept(vinter).
 • Fordelingsmøtet består av Idrettsrådet, Trondheim kommune / enhet idrett og friluftsliv, Trondheim bydrift og aktuelle særkretser. Aktiviteter uten særkrets kan stille med representant(er) på vegne av klubbene i byen. Idrettsrådet leder fordelingsmøtet.
 • Særkretsene detaljfordeler deretter sin rammetid ut til sine klubber.
 • Dersom særkretser ikke klarer å benytte all fast tildelt rammetid, skal ledig tid umiddelbart returneres til idrettsrådet for omfordeling. (gjelder ikke enkelttimer som skal omfordeles i kretsen løpende)

Vedtatt fordeling

 • Merk: Det vil hele tiden, også etter "vedtatt fordeling" av anlegg, være behov for justering av arrangementliste og kanskje rammetider. Det vil imidlertid ikke bli foretatt endringer uten at dette er drøftet/avklart med de kretsene som blir berørt. De listene som er lagt på våre sider viser resultatet av fordelingsmøtene, men vil IKKE bli oppdatert ut over sesongen.
 • Kommunen oppdaterer rammefordeling og arrangementlister løpende i sitt bookingsystem (HANO) på sine hjemmesider.

Ledig tid på fotballbaner
Kontakt Norges fotballforbund Trøndelag trondelag.fotball@fotball.no og mer info på NFF Trøndelag

Trondheim kommune har egen side med informasjon om blant annet kommunale idrettsanlegg og generelle prosedyrer for søknad og bruk. Der det er mangelfull informasjon på kommunens side gjelder prosedyrene dere finner her på idrettsrådets hjemmeside.

Anbefalte treningstider barn og unge
Idrettsrådets årsmøte 14.mars 2016 vedtok følgende anbefalte treningstider for barn(6-12 år) og ungdom(13-19 år)

Barn (6-12 år) man-fre kl 16:00-20:00
Ungdom (13-19 år) man-fre kl 16:00-21:00
Barn helg før 17:00
Ungdom helg før 19:00

Det vil i noen tilfeller være nødvendig å fravike anbefalingene, men anbefalte treningstider skal som hovedregel etterleves
Alle idrettslag bes om å innarbeide anbefalingene i klubbenes retningslinjer.
Se hele saken og vedtaket her: Anbefalte treningstider barn og unge

Banefordeling sommer 2023
Innkalling banefordeling 16. jan 23
Sakliste møte 16. januar
Forslag fordeling bane sommer 2023 - del 1 pr130123
Forslag fordeling bane sommer 2023 - del 2 pr130123
Forslag arrangementliste bane sommer 2023 oppdatert pr160123
Gjeldende driftsavtaler IL kunstgressbaner pr jan 2023 (uendret fra jan 2022)
Mal for innmelding av arrangementer sommer 2023
Aktivitetstall IL og særkrets 311221

Banefordeling vinter 2022-2023
Innkalling og sakliste fordelingsmøte 19. sept 22
Referat banefordelingsmøte 19. sept 2022
Vedtak rammefordeling bane vinter 2022-2023, 190922
Vedtak arrangementliste baner vinter 2022-2023, 190922

Banefordeling sommer 2022
Innkalling og foreløpig sakliste fordelingsmøte 13. januar
Sakliste møte 13. jan
Referat møte 13. jan
Deltakerliste møte 13. jan
Vedtak fordeling bane sommer 2022 - del 1
Vedtak fordeling bane sommer 2022 - del 2
Besluttet arr.liste bane sommer 2022, pr 270122 (Merk: Denne lista oppdateres ikke videre her. Alle senere endringer skjer i HANO)
Mal for innmelding av arrangementer sommer 2022
Gjeldende driftsavtaler IL idrettsanlegg pr jan 2022
Aktivitetstall IL 311220
Aktivitetstall særkrets 311220

Banefordeling vinter 2021-2022 (1. nov - 31. mars)
Sakliste banefordeling vinter 2021-22, 20. sept
Referat fra banefordeling 2021-2022, 20. sept
Deltakerliste møte 20. sept
Vedtak rammetid bane vinter 2021-2022
Vedtatt arr.liste bane vinter 2021-2022, pr 20. sept (Merk: Denne lista oppdateres ikke videre her. Alle senere endringer skjer i HANO)

Banerfordeling sommer 2021 (1.april - 31.oktober)
Vedtak fordeling bane sommer 2021 - del 1, 140121
Vedtak fordeling bane sommer 2022 - del 2, just 190121. Frisbee inn Leangen Kg 7-2
Endelig arr.liste bane sommer 2021, pr 220221 (Merk: Denne lista oppdateres ikke videre her. Alle senere endringer skjer i HANO)
Innkalling og sakliste fordelingsmøte 21.sept
Referat banefordeling vinter 2020-2021, 21.sept
Deltakerliste BF-møte 21.sept
Vedtak rammetildeling bane vinter 2020-2021
Vedtak arr.liste bane vinter 2020-2021 (pr 21.sept) (Merk: Denne lista oppdateres ikke her. Dette er vedtatt liste på fordelingsmøtet, alle endringer etter den tid skjer i HANO)

Banerfordeling sommer 2020 (1.april - 31.oktober)
Referat BF-møte 13.jan
Deltakerliste BF-møte 13.jan
Vedtak fordeling bane sommer 2020 - del 1
Vedtak fordeling bane sommer 2020 - del 2
Vedtak fordeling Flatås fotballhall 20.aug 2020 - 31.okt 2020
Vedtatt arr.liste bane sommer 2020, oppdatert pr 23. juni 2020 (Merk: Denne lista oppdateres ikke her etter 23. juni 2020. Alle endringer etter den tid skjer i HANO)
Gjeldende driftsavtaler idrettsanlegg pr jan 2020 (Uendret fra des 2018)

Bane
fordeling vinter 2019-2020 (1.nov - 31.mars)

Referat banefordeling vinter 2019-2020, 300919
Deltakerliste fordelingsmøte 30.sept
Vedtak arrangementsliste KG-baner vinter 2019-2020
Vedtak rammetildeling vinter 2019-2020

Banefordeling sommer 2019 (1.april - 31-okt)
Innkalling og sakliste BF-møte 14.jan
Referat BF-møte sommer 2019 140119
Deltakerliste på BF-møte 140119

Vedtak fordeling bane sommer 2019 - del 1
Vedtak fordeling bane sommer 2019 - del 2
Vedtatt arrangementsliste bane sommer 2019, pr 160109 (Merk: Denne lista oppdateres ikke her etter 160119. Alle endringer skjer i HANO etter den tid.)
Gjeldende driftsavtaler idrettsanlegg pr jan 2019
Aktivitetstall kretser Trondheim pr 31.12.2017 - endring fra 2016

Banefordeling vinter 2018-2019 (1.nov - 31.mars 2019)
Innkalling og foreløpig sakliste fordelingsmøte 1.okt
Referat banefordeling vinter 2018-2019 (1.nov 18 - 31.mars 2019)
Deltakerliste fordelingsmøte 1.okt

Vedtak rammefordeling KG-baner vinter 2018/19
Vedtak arrangementsliste KG-baner 2018/19


Banefordeling sommer 2018 (Påske > 1.nov)
Innkalling og sakliste BF-møte 17.jan
Referat BF-møte 17.jan
Deltakerliste BF-møte 17.jan
Vedtatt fordeling bane sommer 2018 - del 1
Vedtatt fordeling bane sommer 2018 - del 2
Vedtatt arrangementsliste bane sommer 2018 (Oppdatert pr 4.april - endelig)

Gjeldende driftsavtaler idrettsanlegg pr jan 2018
Aktivitetstall kretser Trondheim pr 31.12.2016

Banefordeling vinter 2017-2018 (1.nov > påske 2018)
Referat BF-møte vinter 2017-18, 2.okt.17
Deltakerliste BF-møte vinter 2017/18
Vedtatt rammefordeling KG-baner vinter 2017/18
Vedtatt arrangementsliste KG-baner 2017/18

Banefordeling sommer 2017 (Påske > 30.okt)

Referat BF-møte sommer 2017, 18.jan
Deltakerliste BF-møte 18.jan
Vedtatt fordeling bane sommer 2017 - del 1.
Vedtatt fordeling bane sommer 2017 - del 2.
Vedtatt arrangementsliste bane, 31.jan (Noe gjenstår forsatt (markert i rødt), arrangør har ansvar for å følge opp mot kommunen for å avklare dette)
Oversikt kommunale driftsavtaler baner pr jan 2017
Aktivitetstall kretser bane pr 31.12.2015. Endring fra 2014
Aktivitetstall kretser pr 31.12.2015
Innkalling og sakliste banefordeling sommer 2017 - onsdag 18.jan


Banefordeling vinter 2016/17 (1.nov 16 > påske 2017)
Referat banefordelingsmøte vinter 2016/17
Deltakerliste banefordeling vinter 2016/17
Vedtatt fordeling rammetid KG-baner vinter 2016/17
Vedtatt arrangementliste baner vinter 2016/17

Banefordeling sommer 2016
Referat banefordelingsmøte sommer 2016. 14.jan
Deltakerliste 14.01.16 med kontaktinfo
Vedtatt fordeling bane sommer 2016. Del 1
Vedtatt fordeling bane sommer 2016. Del 2
Vedtatt arrangementliste bane pr 14.jan 2016
Lade kunstgress stor bane - baneplan

Banefordeling vinter 2015/16
Referat banefordelingsmøte stor KG-bane Lade høst og vinter 2015/16
Deltakerliste BF-møte stor KG-bane Lade
Vedtak rammetid stor KG-bane Lade høst og vinter 2015/16
Vedtak korrigert arrangementliste baner høst 2015
Vedtak fordeling vintertrening Eberg kunstgress 1.nov 2015 - 1.april 2016

Banefordeling sommer 2015
Referat banefordelingsmøte 2015
Deltakerliste BF-møte 2015
Vedtak rammetid baner 2015 - del 1
Vedtak rammetid baner 2015 - del 2
Vedtak arrangementliste bane 2015

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift