Idrettsrådet i Trondheim

Inkludering i idrettslag

Inkludering i idrettslag

Inkludering

Idrettsrådet i Trondheim har på vegne av NIF forvaltningsansvaret for ordningen " Inkludering i idrettslag" i Trondheim. Vi mottar betydelige midler fra NIF og Trondheim kommune til arbeidet med inkludering.

Idrettstilbudet i Trondheim er rikt og mangfoldig. Likevel er det mange barn og ung som ikke finner sin plass i idrettslagene. Fraværet kan ofte forklares med mangel på informasjon om tilbud i nærmiljøet og om idrettslagene, kulturelle utfordringer, økonomi og krav til utstyr.
Undersøkelser viser at barn og ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. Dette understreker behovet for tiltak rettet spesielt mot denne målgruppen. Gjennom ordningen inkludering i idrettslag gis idrettslag økonomisk støtte for å kunne tilby aktiviteter som er lokale, åpne og gratis for barn og ungdom.

Søknad midler til inkludering i idrettslag

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å inkludere nye grupper inn i idrettslagets ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for deltagelse. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn, med særskilt fokus på jentenes inkludering. Det er også et mål å øke minoritetsforeldres deltagelse og engasjement i idrettslagene.  .

Ta kontakt med Gina Thrane på epost eller ring 48207750 for søknad og spørsmål. Det er fortsatt mulig å søke midler til tiltak for 2019! Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltak/aktivitet samt budsjett. Midler utbetales fortløpende til idrettslagets konto.Merk at søknad skal komme fra hovedlaget og være forankret i styret.

Idrettsrådet i Trondheim sin visjon er: "I Trondheim skal idrett være tilgjengelig for alle"! Det skal vi klare – sammen med dere klubber!

Hvem kan søke?
Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF), gjennom Idrettsrådet i Trondheim kan søke. Idrettslag i Klæbu kan også søke.
Søknader skal komme fra hovedlaget. 
Målgruppen for Inkludering i idrettslag er barn (6-12 år) ungdom (13 - 19 år) og unge (19-26 år). Tiltak for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn, og spesielt jenter blir prioritert.

Til hvilke tiltak kan det søkes:

1.           Tiltak for jenter med minoritetsbakgrunn
2.           Tiltak for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn 
3.           Tiltak for å involvere flere minoritetsforeldre i idrettslag
4.           Tiltak for barn og ungdom fra familier med liten betalingsevne

Kriterier for støtte

  • Tiltak skal være forankret i styret med styrevedtak
  • Klubben må beskrive strategi for videre inkludering
  • Eventuelle instruktører har politiattest

I tillegg for tiltak 4
Idrettsrådet dekker kun en del av utgiften pr deltaker. Klubb og foresatte oppfordres til å finne løsninger sammen:

  • Er det mulig å dele opp avgiftene?
  • ​​Klubbstyrte føringer for bortreisecuper – følger klubben barneidrettsbestemmelsene?
  • Foreslå for foresatte andre måter å bidra inn i klubben (trener/dugnader/male/vaske/bake)

Krav til tiltakene
Tilbudet skal understøtte idrettslagets primæraktiviteter. Tiltakene skal være direkte aktivitetsskapende. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig. 

Materiell for idrettslag

I arbeidet med inkludering er god informasjon viktig. 
BLI MED er en idrettslagsbrosjyre utarbeidet av NIF på 16 ulike språk som forklarer hva et idrettslag er, hva man kan være med på og hvordan man blir medlem. Det er satt av plass til tilpasning for hvert enkelt idrettslag.

ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. ALLEMED-verktøyet for frivilligheten kan for eksempel brukes på et foreldremøte, et styremøte eller under et seminar som holdes hos idrettslaget.

 

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift