Idrettsrådet i Trondheim

Inkludering i idrettslag- SØK MIDLER

Inkludering i idrettslag- SØK MIDLER

Inkludering

Idrettsrådet i Trondheim har på vegne av NIF forvaltningsansvaret for ordningen i Trondheim. Vi mottar betydelige midler fra NIF og Trondheim kommune til arbeidet med inkludering.

Vår visjon er: " I Trondheim skal idrett være tilgjengelig for alle innbyggere", som er i tråd med Norges idrettsforbunds visjon om "idrettsglede for alle".

Idrettstilbudet i Trondheim er rikt og mangfoldig. Likevel er det mange barn og unge som ikke finner sin plass i idrettslagene. Fraværet kan ofte forklares med mangel på informasjon om tilbud i nærmiljøet og om idrettslagene, kulturelle utfordringer, økonomi og krav til utstyr. Undersøkelser viser at barn og ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. Dette understreker behovet for tiltak rettet spesielt mot denne målgruppen. Gjennom ordningen inkludering i idrettslag gis idrettslag økonomisk støtte for å kunne tilby aktiviteter som er lokale, åpne og gratis for barn og ungdom.

Søk midler til inkludering i idrettslag

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å inkludere nye grupper inn i idrettslagets ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for deltagelse. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn, med særskilt fokus på jentenes inkludering. Det er også et mål å øke minoritetsforeldres deltagelse og engasjement i idrettslagene.

Send epost til ir.trondheim@idrettsforbundet.no for spørsmål

SØKNADSFRIST 15 februar.

SØKNADSSKJEMA2023


Hvem kan søke?

Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF), gjennom Idrettsrådet i Trondheim kan søke. Søknad skal komme fra hovedlaget. Søknader fra undergrupper vil bli returnert til hovedlaget.
En søknad pr tiltak.
Dersom idrettslaget søker midler til flere tiltak må det sendes inn søknad og budsjett for hvert tiltak.

Hva med korona-pandemien?
Planlegg for normal aktivitet. Vi vil i samråd med idrettslagene vurdere situasjonen fortløpende. De idrettslag som har fått innvilget utsettelse eller overføring av midler fra 2020 må ta med dette i søknad.

OBS: Søknad om støtte til dekning av personlige utgifter som treningsavgift, utstyr og konkurranser er i eget søknadsskjema: Søknad støtte for medlemmer med lav betalingsevne


Målgruppen for inkludering i idrettslag er barn og unge (6-19 år) og unge voksne (20 - 26 år) Tiltak for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn, og spesielt jenter, blir prioritert.

Til hvilke tiltak kan det søkes:

1. Tiltak for å inkludere barn og unge (6-19år) med minoritetsbakgrunn i idrettslaget

2. Tiltak for å inkludere unge voksne (20-26 år) med minoritetsbakgrunn i idrettslaget

3. Tiltak for å få med flere og beholde minoritetsjenter i idrettslaget

4. Tiltak for å inkludere foreldre/foresatte med minoritetsbakgrunn i idrettslaget

Kriterier for støtte

- Tiltak er forankret i idrettslagets styre med styrevedtak og sendes på epost til ir.trondheim@idrettsforbundet.no
- Instruktører skal ha politiattest
- Idrettslaget skal levere prosjektregnskap
- Idrettslaget skal stille på idrettsrådets samlinger for Inkludering i idrettslag

Styrevedtak skal sendes inn, ufullstendig søknad vil ikke bli innvilget støtte.
Rapport for 2021 skal være levert før det kan søkes om midler for 2022.
Utbetaling av midler skjer i mars/april, når idrettsrådet har fått midler fra NIF/KUD og Trondheim kommune til inkludering i idrettslag

Materiell for idrettslag


I arbeidet med inkludering er god informasjon viktig.

BLI MED er en idrettslagsbrosjyre utarbeidet av NIF på 16 ulike språk som forklarer hva et idrettslag er, hva man kan være med på og hvordan man blir medlem. Det er satt av plass til tilpasning for hvert enkelt idrettslag.

ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. ALLEMED-verktøyet for frivilligheten kan for eksempel brukes på et foreldremøte, et styremøte eller under et seminar som holdes hos idrettslaget.

AKTIVITETSGUIDEN.NO er en digital plattform med kunnskap om norsk idrettskultur

    Idrettsrådet i Trondheim

    Ingvald Ystgaards veg 3a

    7047 Trondheim

     

    ©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift