Idrettsrådet i Trondheim

Klubbambassadør

Klubbambassadør

En klubbambassadør er en person som representerer klubben utad og er en av de første som ønsker nye medlemmer velkomne.

Formålet med tilskuddet er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet. En klubbambassadørs overordnede oppgave er å gjøre det enklere for barn/unge/foresatte å delta i idrettslaget.

Hvorfor egen klubbambassadør?
Alle idrettsaktiviteter er tuftet på frivillighet. Men det kan kreve ekstra ressurser og tid å jobbe med inkludering i idrettslaget. Noen trenger litt ekstra tilrettelegging og omsorg. Eksempler på slik spesiell tilrettelegging kan være nødvendig en-til-en oppfølging mot barn/familier som har kulturelle, sosiale, språklige og/eller andre utfordringer som gjør det vanskelig å finne en plass på laget. En klubbambassadør kan lønnes for å kompensere for gapet mellom ordinær frivillighet og særskilt tilrettelegging. I noen idrettslag vil det kanskje være behov for å ha flere klubbambassadører.

Premisser for tilskudd til klubbambassadør:
Tilskuddet skal gå til lønn/godtgjørelse til klubbambassadøren
Klubbambassadøren skal knyttes til idrettslagets aktivitet
Tilskuddet skal dekke klubbambassadørens regelmessige aktivitet gjennom hele året
Idrettslaget skal skrive rapport som sendes Idrettsrådet i Trondheim ved årsslutt
Kontrakt skrives mellom idrettslag og klubbambassadøren.

Idrettslagene må selv rekruttere sine klubbambassør(er). Det er ønskelig at man rekrutterer personer med tilknytning til idrettsmiljøet. Dette kan eksempelvis være allerede tilgjengelige ressurser som ungdom i egne rekker, foreldre/foresatte med et ekstra stort engasjement, ressurser fra idrettslinjer/- skoler osv.

Det er ikke forventet at klubbambassadøren skal være aktiv deltager på alle treninger og kamper, men h*n skal være synlig i miljøet og opprette kontakt med de familiene som har behov for ekstra oppfølging.

Kontrakt mellom IL og klubbambassadør skal inneholde følgende punkter

1. Klubbambassadør skal etablere kontakt med foresatte til nye medlemmer
2. Gi informasjon om idrettslaget og de forventninger som stilles.
3. Sikre god kommunikasjon mellom lag og hjem. Er informasjonsflyten fra laget til familien lettfattelig? Får de den informasjonen de trenger? Er det noe man ikke forstår? Eventuelt finne nye måter å kommunisere enklere på.
4. Formidle informasjon om treningsavgift og medlemskap. Informere om alternative betalingsformer (redusert betaling, oppdeling av avgifter etc. )
5. Kartlegge om barnet har behov for skyss og finne løsning på dette i samråd med andre foreldre i laget
6. Kartlegge behov for utstyr. Ta kontakt med hjemmet for å å få foresatte til å skaffe nødvendig utstyr. Dersom det ikke lykkes kan klubben søke støtte hos Idrettsrådet i Trondheim
7. Gi god og tidlig informasjon i forbindelse med turneringer. Hva kreves av utstyr eller betaling? Hvem har ansvaret for barnet dersom det er overnattingstur? Sover gutter og jenter sammen?
8. Delta på Idrettsrådet i Trondheims inkluderingsseminar
9. Motta og behandle henvendelser fra Idrettsrådet i Trondheim gjennom inkluderingsansvarlig eller aktivitetsguide (gjelder nye barn som ønsker å delta på idrett)

Tilskuddet er på 10 000 kr pr. år, pr klubbambassadør. Midlene er øremerkede midler fra Idrettsrådet i Trondheim, som kun kan benyttes til dette formålet. Idrettslaget har ikke anledning til å omdisponere midler og midlene skal gå uavkortet til klubbambassadøren. Klubben har anledning til å dele opp midlene og godtgjøre etterskuddsbasert f.eks hvert halvår.

Søknad skal sendes inn fra idrettslagets styre.

Tilskuddet utbetales til hovedlagets konto.

SØKNADSSKJEMA for 2023


Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift